Далеч по-велика истина

обратно към читалнята

писмо на Шри Ауробиндо

Казвайки това, имах предвид спускането на супрамен­тал­ното[1] съз­на­ние на земята; всички истини под супрамен­тал­ната (дори тази от най-висшето духовно на ментал­ния план, която е най-висшата, про­явила се досега) са или частични, или относителни, или пък не­що им липсва и не са в състояние да трансформират земния живот; те могат само най-много да го модифицират и да му оказ­ват влия­ние. Свръхразумът[2] е необятното Истина-съзна­ние, за което са спо­ме­навали древните мъдреци; досега е имало мимолетни впечат­ле­ния от него, понякога то е оказ­­ва­ло непряко влияние или натиск, но не е било свалено в съзнанието на земята и закрепено там. Именно да го свали е целта на нашата йога.

Но по-добре да не се навлиза в безплодни интелек­туал­ни дис­ку­­­сии. Интелектуалният ум не може дори да схване какво е свръх­ра­­зумът; каква е ползата тогава да му се позволи да дискутира това, което не познава? Не чрез разсъждаване, а чрез непре­къс­на­то пре­жи­­вя­ване, растеж на съзнанието и разширяване в светли­на­та човек може да достигне до онези по-висши нива на съзнание над инте­лек­та, от които да може да започне да вдига поглед към Божествения гносис. Онези нива не са все още свръх­ра­зума, но те могат да по­лу­ча­ват нещо от неговото знание.

Ведическите риши[3] не са постигнали свръхра­зума за земята или може би дори не са се опитвали. Те са се опит­ва­ли да се издигнат индивидуално до супрамен­тал­ния план, но не са го сва­ли­ли долу и не са го напра­ви­ли трай­на съставка от земното съзна­ние. Дори има стро­фи от „Упанишадите”[4], в които се намеква, че не е възможно да се премине през портите на слънцето (символът на свръх­ра­зума) и при това да се запази земно тяло. Именно пора­ди тази несполука, духовното усилие на Индия стиг­на до маявада[5]. Нашата йога пред­с­тав­лява двояко движе­ние на възлизане и спускане; човек се издига до все по-високи и по-високи нива на съзнание, но същевременно сваля тяхната мощ не само в ума и живо­та, но в крайна сметка дори в тялото. А най-високото от тези нива, онова, към което [нашата йо­га] се стреми, е свръхразумът. Само когато то може да бъде сва­ле­­но, само тогава е възможна божествена транс­фор­мация в зем­но­то съзнание.

4 май 1930 г.


[1] Супраментал (англ.: Supramental) – съзнанието-истина, най-висшето боже­ствено съзнание и сила, действащо във вселената. Принцип на съзнание, по-висш от менталността, той съществува, действа и постъпва според фундаменталната истина и единство на неща­та, а не подобно на ума – според техните привидности и фено­ме­нални разделения. Неговият фундаментален характер е зна­ние чрез отъждествяване, чрез което Азът е познат, Боже­стве­ната Саччидананда е позната, но също и истината на проявле­нието е позната, понеже и това тук е То.

[2] Свръхразум (англ.: Supermind) – пълното Истина-съзнание на Божестве­на­та природа, в което няма място за принципа на разделение и неведение и което винаги е пълноценна светли­на и знание, превъзхождащи всякаква ментална субстанция или умствено движение; в свръхразума, ментал­ните разделе­ния и противопоста­вяния не съществуват, проблемите, създа­ва­ни от нашия разделящ и фрагментиращ ум изчезват и Исти­ната се вижда като едно сияйно цяло.

[3] Риши – древноиндийски мъдреци.

[4] Упанишад (санскр.: upanisad) – вътрешно знание; вид инду­ист­ски свещенописания, смятани за изворите на Веданта филосо­фията.

[5] Маявада (санскр.: da) – доктрината, според която све­тът е мая, т.е. илюзия.

обратно към читалнята


Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: