„МЕР, или Новият Вид“

Мер, или новият вид

Том 2 от трилогията на Сатпрем „МЕР“

издател Факел експрес, София 2004

Преводач: Иван Пастухов

На Нея – нека нашият стремеж

има силата да разкрие скритото

и да изяви неочакваното!

Уводни думи

Редица предания разказват за моменти, когато човек е бил в директна връзка с така наречените „божествени“ сили. Връзката е била естествена, но на съвсем „примитивно“, неосъзнало себе си ниво. С появата на човека и с развитие­то на мисълта (Ментала) сме преминали през различни ета­пи на духовно осмисляне, обожествяване, опоетизиране и „претворяване“ на тази връзка в символи, образи и концеп­ции… Идва ред на философи, моралисти… на комунисти, ка­питалисти, както и на научните работници, заедно с всички психолози, психоаналитици, информатици… В постоянния си стремеж да усъвършенстваме мисълта, да определим се­бе си, околната среда, както и мястото си в нея, ние сме се отдалечили от корена, от първоизточника. Загубили сме връзката до степен да търсим външни пътища и средства -стигаме до собствено клониране, да се възпроизвеждаме по собствен модел, да се подобрим изкуствено. Незадоволени­ят, вечно търсещ дух, който обитава материята, тялото и изграждащите го клетки, изглежда, все повече ни пречи и поради невъзможността си да се развиваме естествено, тър­сим как да го унищожим. И точно в мига, когато, задушени от самите себе си, сме на път или да се самоунищожим, или да се променим, Мер се провиква: „…ние вече не искаме един подобрен вид, а различно човечество…“ Доскорошни­те ни подкожни инжекции вече не са достатъчни.

В този том втори от трилогията на Сатпрем за Мер виж­даме как Майка, както са я наричали всички, продължи-телката на Шри Ауробиндо, с безгранична упоритост овла­дява не само физическия, а навлиза и преобразува и клетъчния Ментал. Един по един Тя елиминира всички „ду­ховни“, „културни“, „морални“ и „социални“ пластове, нат­рупани през последните няколко хилядолетия „човешки въз­ход“, за да стигне до инволюиралото в плътта ни – до коре­на, до „меда в скалата“, както са се изразявали ведическите риши, – което е клетъчният Ментал. Тук Мер прави мост в собственото си тяло, което е човешкото тяло, Материя в тялото на земята. Тя успява да създаде мост между живота и смъртта. Там Тя напипва ключа за Новия вид, Супраменталния човек на Шри Ауробиндо.

Подобни твърдения могат да звучат абстрактно за хо­ра, неосъзнали същността на нашия вид (съвсем не устано­вен!), но и напълно конкретно за убедените в нестационар-ността и божествената същност на живота, за тези, в които гори пламъкът на търсещия дух. Интегралната йога на Шри Ауробиндо е пресен въздух за всички, които се задушават не само от религии, идеологии, тоталитарни или демокра­тични режими, а изобщо от всичко изкуствено, макар и та­ка фантастично създадено от самите нас, за да избягаме от… себе си. Тя дава кураж на ония, които с цялото си съ­щество разбират, че идва ред на нещо ново, което сме на път или да изработим, или… сами да се задушим и вероятно самоунищожим.

Не случайно Шри Ауробиндо и Мер се явяват пред нас в тази ключова за човечеството епоха, в която сме прину­дени да станем хора или… да деградираме: „…или съзнател­но ще изпреварим събитията, или ще бъдем изпреварени от тях“ – казва Шри Ауробиндо. По същото време Малро се провиква: „Следващият век (XXI – б. м.) ще бъде духовен или няма да го бъде.“ Но „духовен“ в случая не означава религиозен, нито интелектуален или научен. Стремим се към очовечаване, но за да се възприемем като хора, трябва да сме задминали „човека“. Необходима ни е дистанция спрямо човешкото, за да го реализираме – очевидно не от позиция на полуживотинското. Супраменталният човек на Шри Ауробиндо не е свръхчовекът на Ницше. Сегашното ни доброжелателно осмисляне (ментализиране, за да сме в езика на автора) с действия, намерения и надежди за повече „човещина“ всред събитията, на които сме все по-съзна­телни свидетели (а значи и съучастници), не е достатъчно. Този път изискванията са не да продължим да се „подобря­ваме“, а да станем различни.

Без конкретен план (такова е било състоянието на всич­ки в „Лабораторията за ускорена човешка еволюция“ на Мер) Сатпрем приема предложението на Мер и от 1960 го­дина насетне записва на магнетофон някои от преживява­нията й, които Тя му доверява. Така се ражда „Дневникът на Мер“, свидетелството за откриване на нов начин на жи­вот в човешко тяло, в Материята, практическо продълже­ние на Интегралната йога на Шри Ауробиндо.

Сатпрем и сподвижничката му Суджата остават докрай най-близко свързани с Мер. От всички биографи и опити за представяне на живота и събитията през тази епоха Сатп­рем може би стои най-близо до същността на нещата.

В съзнанието ни изплува образът на Авраам, който на­пуска родната си земя* (* Месопотамия. – Б. ред), за да се упъти към обещаната, но непозната земя. Подобен е подходът на Мер, който, едновре­менно с осъществяването си, постепенно разкрива своя дъл­бок смисъл. Или, както казва Сатпрем: „Чудото на Пионе­рите е, че вървят в нищото и когато минават, то се превръща в нещо. Те изтръгват ново виждане там, където на пръв поглед няма нищо. В това е тяхната благодат и подаръкът им за света.“

Настоящият процес на промяна в света, толкова болез­нена и все още така повърхностно разбрана, става все по-наложителен. Ускорението расте, а същевременно искаме всичко да спре или сякаш да придобие още по-големи из­мерения, само и само да има промяна. Понятията „време“ и „пространство“ се менят. Човешкият „терен“ се разорава все по-дълбоко. Скритото или досега усърдно прикривано­то е заставено да ни се яви под каквато и да е форма. Лъжа­та, досега повече или по-малко воалирана, става все по-яв­на, арогантна и неприемлива. Все по-ясно осъзнаваме, че болката от това „да не СМЕ“ е нетърпима. Все повече искаме да заменим многословието, изразяващо ментализи-рано несъзнание, с разширено, разбиращо съзнание. Тър­сим как да се отворим спрямо Универсалното, да Му по­могнем, да Му дадем възможност през и чрез нас да извър­ши необходимото.

Бунтът на Сатпрем изглежда още по-истински, а из­вършеното от Шри Ауробиндо и Мер надминава очакванията и в най-вълшебните приказки.

 24 декември 2003 г.

Иван Пастухов

СЪДЪРЖАНИЕ

Част първа

I.    ТОЗИ ШИРОК ПОГЛЕД
II.    НОВИЯТ ВИД
Малко прозорче за душата
Въпрос на отношение
III.    УНИВЕРСАЛНОТО НАЧАЛО
Еволюционен мост
Заразата
Взаимозависимостта
IV.    СЛИЗАНЕТО НА СУПРАМЕНТАЛА
Историческа промяна
Непоправима необходимост
„Слизането“
Леко трептене
V.    СУПРАМЕНТАЛНИЯТ СВЯТ
Вкаменени привидности
Супраментална субстанция
Липсващото звено
Рязка промяна?
VI.    ВОАЛЪТ
Супраментално творение
Мистерията
Подобрено тяло
Точка на скъсване
VII.    ЗЛАТНИЯТ КРИШНА
Крехко тяло
Съкровището в скалата
Съвсем мощна пружина
VIII. ТРОЙНИЯТ КРАЙ
Краят на религиите
Краят на материализма
Краят на смъртта

Част втора
ПРЕСИЧАНЕ НА ВОАЛА, или ИЗЧИСТВАНЕ НА КЛЕТКИТЕ
IX.    ГОРАТА
Раждане на Дневника
X.    ДРУГАТА СТРАТА НА ВОАЛА
Път за никъде
Обезличаване
Обителта на Шри Ауробиндо
XI.    МЕНТАЛНАТА МАГИЯ
Тройно условие
физически Ментал
Малки секунди смърт
Клетъчен Ментал
XII.    ПРОНИКВАНЕТО
Супраментална вибрация
Плетката
Мантра
Околните мисли
Обезличаване
XIII.    ПЪТИЩАТА ЗА УНИВЕРСАЛИЗИРАНЕ
Истинска материя
Нов начин на съществуване
Тялото на света
Малки врати
XIV.    МЕХАНИЗЪМ НА ЗАРАЗАТА
Светлините на клетката
Завой
Състояние на Хармония
Освобождаване на истинската материя
На прага
XV.    ПЪРВО ИЗЛИЗАНЕ ОТ ПЛЕТКАТА, ИЛИ НОВИЯТ ТИП
Вълнообразно движение
Двоен свят
физическа универсализация
Големите трептения
XVI.    ТЯЛОТО Е НАВСЯКЪДЕ!
Големият ритъм
Място на битката
Трета позиция
XVII.    НО КЪДЕ Е СМЪРТТА?
Две състояния
Състояние без смърт
Лоша позиция
Умиране на смъртта
XVIII.    ПРОМЯНА ВЪВ ВРЕМЕТО
Другата стая
Радостта на клетките
Смъртоносно разтърсване
XIX.    ФАЛШИВА МАТЕРИЯ
Болестта на земята
Малка кора
Фокусничество наопаки
Вертикално време

Неосъществимост на Лъжата
Преобръщане на земното съзнание?
XX. ПРОМЯНА НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО
Клетъчен мост
Парадоксално състояние
Урок по Чудо
Прехвърляне на властта
XXI.    КЛЕТЪЧНОТО НИВО
Време и Материя
Преминаване през плетката
Децентрализиране
Нулево време на материята
XXII.    НОВОТО ВЪЗПРИЕМАНЕ
Телесна идентификация
Очите на материята
Воалът на нереалното
Преживяно виждане
Непрекъсната материя
XXIII.    ИСТИНСКАТА ЗЕМЯ
Живи и умрели
Земята свободна
Съзнателна материя
Светът по-цялостен
Край на кафеза

XXIV. ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА СВЕТА
Три разрешения
Супраментална сила
Прещракване
Инвазия на Реалност
XXV. ЧУДОТО НА ЗЕМЯТА
Замяна на вибрация
Вавилонска кула наопаки
Неподвижна революция
ПОСЛЕСЛОВ
ИНДЕКС НА ЦИТАТИТЕ
ХРОНОЛОГИЯ

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: